เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมี/ใช้วิทยุสื่อสาร กสทช.
แบบฟอร์มการใช้วิทยุสื่อสาร
dot


  [Help]
dot


ร้านขายวิทยุสื่อสาร
คิวอาร์โค้ด

 สายด่วน โทร 086-3555810

วิทยุสื่อสารราคาไม่เกินสองพัน
วิธีการชำระเงิน


เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมี/ใช้วิทยุสื่อสาร กสทช.

 เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร กสทช. 

 

  กสทช.

 

ตามกฎหมายกำหนดว่า เมื่อซื้อวิทยสื่อสารที่มีกำลังส่งเกิน 0.5 วัตต์ ขึ้นไปจะต้องขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร  
การขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข เรียกว่า “ใบอนุญาต” ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่อง เอกสารที่ใช้ในการ ขออนุญาต และขั้นตอนการติดต่อดำเนินการของบริษัทฯ มีดังนี้  

1.แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2) >>คลิ๊ก<<

2.แบบคำขอใบแทน/แก้ไขประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม (แบบ คท.3) >>คลิ๊ก<<

3.แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการเฉพาะกิจต่าง ๆ (แบบ คท. 4) >>คลิ๊ก<<

4.แบบคำขอใช้ความถี่วิทยุสถานีประจำที่ (Fixed Station) (แบบ คท.5) >>คลิ๊ก<<

5.คำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.12) >>คลิ๊ก<<

6.รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ (แบบ คท.20) >>คลิ๊ก<<

7.หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ (แบบ คท.21) >>คลิ๊ก<<

8.หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์ (แบบ คท.22) >>คลิ๊ก<<

 

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ 

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมลงชื่อ 1 ใบ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง) 

3.  กรอกแบบฟอร์มคำร้อง คท.. 2 จำนวน 1 ฉบับ (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอก)

4.  ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ) ในกรณีให้บุคคลหรือร้านค้าดำเนินการให้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

5.  แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 

6.  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

7.  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่องตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง (ใบเสร็จออกในนาม กสทช.) 

8.  จ่าหน้าซองเปล่าถึงตนเองพร้อมเงิน 30 บาท (สำหรับร้านส่งใบอนุญาตกลับ)

 

กรณีเป็นบริษัทฯ/นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

 1.   สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)

2.   สำเนาเอกสารใบกำักับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ (ภพ.20) พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

3.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจพร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

4.   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือ หรือผู้มีอำนาจ พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

5.   หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีให้ร้านค้าดำเนินการแทน พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/เครื่อง

6.   กรอกแบบฟอร์มคำร้อง คท. 2 (แบบฟอร์มของ กสทช.)  (ในกรณีให้ร้านค้าดำเนินการให้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดส่วนนี้ค่ะ) 

7.   แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 

8.  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

9.  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง (ใบเสร็จออกเป็นใบกำกับภาษีในนาม กสทช.)

10.  จ่าหน้าซองเปล่าถึงตนเองพร้อมเงิน 30 บาท (สำหรับร้านส่งใบอนุญาตกลับ)

   

   

**    เอกสารทุกแผ่นประทับตราบริษัทฯ พร้อมลงนามให้ครบ ** 

 หมายเหตุ  :  กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปเจ้าของคนเดียวกัน

   ใช้เอกสาร เพียง 1 ชุดเท่านั้น(ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

 

 

เอกสารประกอบการทำใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่น  เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

1)  สำเนาใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ยังไม่เคยทำ) หรือ บัตรนักวิทยุสมัครเล่นใบเก่าที่หมดอายุ

2)  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทต่อท่าน

5)  ค่าปรับ ปีละ  50  บาท (กรณีที่เกินวันหมดอายุบัตร )

7)  ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท

 

เอกสารประกอบการทำบัตรอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่น(ขอคอลซายส์) เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

1)  สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำและหมวก) พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

5)  เงินค่าใบอนุญาตทำบัตรพนักงานจำนวน 214 บาท

         

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอใบอนุญาตตั้งสถานี ตั้งสถานีขึ้นเสาสูงประจำที่ เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ 

1)  สำเนาทะเบียนบ้าน

2)  สำเนาบัตรประชาชน

3)  ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท

4)  หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

5)  ค่าใบอนุญาต 1,070 บาทรวมภาษีฯ ต่อเครื่อง

6)  แผนผังตำแหน่งที่ตั้งเครื่องวิทยุสื่อสาร 

 

กรณีตั้งสถานีในรถยนต์ เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ 

1)  สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น(บัตร)

2)  สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

3)  แบบ ฉก.2 (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอกส่วนนี้ค่ะ)

4)  หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์ (กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามยินยอม

5)  สำเนาใบขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสารของผู้ยื่นขอ ที่จะนำมาติดตั้งในรถยนต์ (ควรยื่นขอที่กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์)

6)  ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท (มอบอำนาจให้ร้านค้าดำเนินการแทน)

 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกับ กสทช.  (กรณีให้ร้านค้าดำเนินการให้)

 

1)  ลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ดูรายละเอียดข้างบนค่ะ)

2)  เตรียมค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กสทช.)  

3)  สำหรับหนังสือมอบอำนาจ ต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท/เรื่อง 

4)  กรอกเอกสารในแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ร้านค้า

5)  โอนเงินให้กับร้านค้าเพื่อนำไปชำระให้กับ กสทช. (ค่าใช้จ่ายตามจริง)

6)   เตรียมซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวลูกค้าเอง พร้อมเงินจำนวน 30 บาท (สำหรับส่งใบอนุญาต/ใบเสร็จรับเงินกลับให้ลูกค้า)

7)  ร้านค้ารับเรื่องและรีบดำเนินการ  ติดต่อเรื่องโทรคมนาคมทุกชนิดกับ กสทช.

8)   เมื่อร้านค้าดำเนินการเสร็จแล้ว...จะส่งเอกสารใบอนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร พร้อมใบเสร็จฯ ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามที่ลูกค้าจ่าหน้าซองมา/ใบเสร็จ รับเงินจะออกเป็นใบกำำกับภาษีฯ ออกในนามของ กสทช.ค่ะ

 

   

**เรียนคุณลูกค้าเพื่อทราบ ระยะเวลาในการทำใบขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร จะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสำนักงาน กสทช.ค่ะ **

 ** ไม่เกี่ยวกับทางร้านแต่อย่างใด เป็นเพียงบริการเสริมของทางร้านให้กับลูกค้า***